تماس با ما

شماره تلفن تماس با دبیرخانه اجرایی المپیاد:
مجتبی قاسم نژاد

شماره همراه : 
                   09031795646
شماره همراه ایتا:
                   09143035165
شماره دفتر : 
                            04134779011
                   04134779012
داخلی :       
                  321