تاریخ : دوشنبه 16 مرداد 1402
کد 102

جلسه برنامه ریزی سرویس‌های ایاب و ذهاب المپیاد.

اعضای معاونت فنی المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در حال برنامه ریزی حرکت سرویس‌های ایاب و ذهاب در طول اجرای مسابقات المپیاد.
اعضای معاونت فنی المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فنی و حرفه ای در حال برنامه ریزی حرکت سرویس‌های ایاب و ذهاب در طول اجرای مسابقات المپیاد.